REKLAMACJA PRODUKTU
1. Reklamacja z tytułu gwarancji.
1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję obowiązującą na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
1.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia
Produktu do Klienta.
1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
1.4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta oraz podmiotów, o których mowa w § 10
Regulaminu, wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w
Kodeksie cywilnym.
2. Reklamacja z tytułu rękojmi.
2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem
lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady
fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.
nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania
można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
info@chemiadokamienia.pl lub pisemnie na adres: ul. 33B, Marzysz Drugi 26-021
2.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. 33B, Marzysz Drugi
26-021
2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
2.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w
§ 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest
jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego
Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa
koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
2.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub
podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o
odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument lub
podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu mają obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później
niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul.
33B, Marzysz Drugi 26-021
4. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, ponoszą odpowiedzialność za
zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument lub podmiot, o którym
mowa w § 10 Regulaminu, powinni obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam
sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości
Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wyraźnie
zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Z
zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie
14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
Sprzedaży.
6. Jeżeli Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, wybrali sposób dostawy
Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie
jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych przez nich dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta lub podmiotu, o
którym mowa w § 10 Regulaminu, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub
podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10 Regulaminu, odstępujący od Umowy Sprzedaży,
zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponoszą jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 10
Regulaminu, mogą odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument lub podmiot, o
którym mowa w § 10 Regulaminu, objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia
zawarcia umowy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub
podmiotowi, o którym mowa w § 10 Regulaminu, w wypadku Umowy Sprzedaży:
10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za
wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia,
że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w
przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle
określonym.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)
1. W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie przedsiębiorców
nieobjętych ochroną wynikającą z Ustawy o prawach konsumenta, o której mowa w § 10
Regulaminu.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od
Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie
Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami
udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części
bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt
zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez
Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia
Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie
przesyłki.
5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący
Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach
tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,
obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
przewoźnika.
6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu
Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.